Tuyến trùng là dạng động vật không xương sống, thuộc ngành giun tròn. Tuyến trùng rất đa dạng về thành phần loài, rất linh hoạt và sống ở nhiều môi trường khác nhau.

Showing 1–16 of 37 results